Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

 

Giải pháp này không thích hợp khi sửa chữa chống thấm cho các cống đã có vì việc liên kết cừ với bản đáy rất khó khăn; ngoài ra nếu tầng thấm nước dày thì cừ không chắn hết được tầng thấm.

(2) Kéo dài đường viền thấm bằng tấm BTCT thượng lưu. Giải pháp này không thích hợp khi sửa chữa chống thấm cho các cống hiện có do phải làm khô hố móng; ngoài ra khi tầng thấm nước dày cũng không có hiệu quả.

(3) Khoan phụt truyền thống để tạo màng chống thấm. Giải pháp này ít hiệu quả vì công nghệ này không thích hợp với nền cát, có nước ngầm,…..

Vì vậy, ý tưởng làm thế nào để tạo ra màn chống thấm dưới đáy cống và mang cống, đập đấtlà ý tưởng đã được chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước về cống dưới đê đặt ra.

Tuy nhiên đối với cống dưới đê, vấn đề đó không phải dễ dàng vì đã có đáy cống bằng BTCT hiện hữu, muốn tạo ra tường chống thấm chỉ còn cách phá đáy cống.....