Đầu neo, Nêm neo, Tấm chịu lực, Mũ neo

Đầu neo, Nêm neo, Tấm chịu lực, Mũ neo