Thẩm tra thiết kế Trạm bơm số 8, thành phố Huế

THẨM TRA

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

NĂM THỰC HIỆN: 2018

Tin khác